प्रशासकीय इमारत बांधकामाकरिता "प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (वास्तुविशारदसह)" नेमणूक करणे व उत्तरपत्रिका व विविध प्रपत्रे ऑफसेट छपाई करणे या ई-निविदा Web Site: https://mahatenders.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या आहे
MAHARASHTRA STATE COUNCIL OF EXAMINATION TENDER INFORMATION
SR.NO.TENDER NAME TENDER PUBLISH DATETENDER CLOSING DATETENDER NOTICE
1प्रशासकीय इमारत बांधकामाकरिता "प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (वास्तुविशारदसह)" नेमणूक करणे 21/01/201904/02/2019DOWNLOAD
2उत्तरपत्रिका व विविध प्रपत्रे ऑफसेट छपाई करणे 21/01/201928/01/2019DOWNLOAD