Latest News

News & Updates

GCC-TBC परीक्षा एप्रिल २०१६ गुणपडताळणी व उत्तरपत्रिकेची छायांकित प्रतबाबतच्या सूचना व कृतीओघ तक्ता(Flowchart)

संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) एप्रिल २०१६ निकाल

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०१५ पेपर १ फेर परीक्षा दि. ०७/०६/२०१६ रोजी आयोजित करण्यात येत असलेबाबत प्रसिद्धीपत्रक

लेखी परीक्षा दिनांक १६/०१/२०१६ रोजी झालेल्या MAHATET 2015 (PAPER II) ची अंतिम उत्तरसुची

राष्ट्रीय प्रज्ञा शोध परीक्षा (राष्ट्रीयस्थर ) ८ मे २०१६ करिता राज्यस्तरीय मार्गदर्शन शिबिराबाबत

डी.टी.एड परीक्षा नोव्हे २०१५ राखीव निकाल जाहीर करणे बाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र (GCC-TBC) परीक्षेच्या सहविचार सभेबाबत

फेर गुणपडताळणी अर्ज विभागीय सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा २०१५

निकाल विभागीय सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा २०१५

लेखी परीक्षा दिनांक १६/०१/२०१६ रोजी झालेल्या MAHATET 2015 (PAPER I) रद्द झाल्या बद्दलचे प्रसिद्धीपत्रक

लेखी परीक्षा दिनांक १६/०१/२०१६ रोजी झालेल्या MAHATET 2015 (PAPER II) ची अंतरिम उत्तरसुची

Notification :- Deploma in teacher Education June 2016

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जाने २०१६ परीक्षेच्या तारखांमधील बदलाबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जाने २०१६ परीक्षेच्या तारखांमधील बदलाबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा डेमो (Computer Typing Exam Demo )

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जाने २०१६ संबंधी कामकाज संदर्भात केंद्रसंचालक व केंद्रासमन्वयकांना(आय.टी टीचर) सर्वसाधारण सूचना

२९-जानेवारी २०१६ ते ०१ फेब्रुवारी-२०१६ रोजी (चार दिवस) अखंड वीजपुरवठा मिळणे बाबत शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जाने २०१६ -

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जाने २०१६ (GCC-TBC -30 WPM) परीक्षार्थ्याना परीक्षेसंबंधी सर्वसाधारण माहिती व सूचना

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (MAHATET) २०१५ सांखिकी

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (MAHATET) २०१४ पात्रता प्रमाणपत्र वितरणाबाबत

एन.टी.एस.परीक्षा २०१४-२०१५ राष्ट्रीयस्तर परीक्षा दि.१० मे २०१५ शिष्यवृत्ती प्राप्त विद्यार्थी संख्या

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा परिषदेमार्फत २०१५ परीक्षार्थींना अर्ज भरण्यास मुदत वाढ देनेबाबत

मार्च २०१७ मध्ये होणा-या शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या सुधारणेबाबत शिक्षक व पालकांसाठी प्रश्नावली

मार्च २०१७ मध्ये होणा-या शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या सुधारणेबाबत शिक्षक व पालकांसाठी प्रश्नावली (Hard Copy)

अत्यंत महत्वाचे परीक्षेच्या कार्यालयीन कामाबद्दलच्या अडचणीबाबत

Note -Dr.Babasaheb Ambedkar Research & Training Institute(Pune)

M4

This is the official website of MAHARASHTRA STATE COUNCIL OF EXAMINATION.

All Rights Reserved.