Logo 1
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद,
पुणे
MAHARASHTRA STATE COUNCIL OF EXAMINATION,
PUNE
Logo 2

Archived News


परिषदेतील संगणक, प्रिंटर, लॅपटॉप, लॅन/इंटरनेट वार्षिक दुरुस्ती देखभाल सेवा संविदा करार एका वर्षाकरिता संस्था निच्चीत करणेबाबत

परिषदेतील प्रिंटर्सचे,टोनर रिफिलिंगसाठी एका वर्षाकरिता संस्था नेमणुकीस्तव दरपत्रक पाठविण्याबाबत

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतील लोखंडी पेट्या (ट्रंक) दुरुस्तीसाठी दरपत्रक मागविण्याबाबत

आयकर विभाग, पुणे कार्यालयाची प्राप्त झालेल्या नोटीसीचे निपटारा करणेकरीता सनदी लेखापाल यांची नियुक्त्ती करणेबाबत

शासनमान्य जीसीसी व जीसीसी - टीबीसी अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या संस्थाचालकांकडून महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे या कार्यालयाकडे होणाऱ्या पत्रव्यहाराबाबत

परिषदेतील शैचालये नूतनीकरणासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत

चहा, नाष्टा व जेवण यासाठी दरपत्रके मागविणेबाबत

नटबोल्ट पुरवठा करणेकरीता दरपत्रक मागविणेबाबत

फाईल कव्हर (छपाईसहित) नमुन्याप्रमाणे पुरवठा करणेसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत....

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा डेमो (Computer Typing Exam Demo )

NTS (इ. १० वी) परीक्षा २०२१ - २२ परीक्षेसाठी संगणक संस्थेची नेमणूक करण्याबाबत परिशिष्ट 'अ'

NTS (इ. १० वी) परीक्षा २०२१ - २२ परीक्षेसाठी संगणक संस्थेची नेमणूक करण्याबाबत परिशिष्ट 'क'

NTS (इ. १० वी) परीक्षा २०२१ - २२ परीक्षेसाठी संगणक संस्थेची नेमणूक करण्याबाबत परिशिष्ट 'ड'

NMMS (इ. ८ वी) परीक्षा २०२१ - २२ परीक्षेसाठी संगणक संस्थेची नेमणूक करण्याबाबत परिशिष्ट 'अ'

NMMS (इ. ८ वी) परीक्षा २०२१ - २२ परीक्षेसाठी संगणक संस्थेची नेमणूक करण्याबाबत परिशिष्ट 'क'

NMSS (इ. ८ वी) परीक्षा २०२१ - २२ परीक्षेसाठी संगणक संस्थेची नेमणूक करण्याबाबत परिशिष्ट 'ड'

संगणक टंकलेखन अभ्यासक्रम सुधारणा व गुणदान योजना अहवाल प्रसिद्धीबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC), शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) व शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-SSD-CTC) परीक्षेच्या नोंदणी शुल्कासह आवेदनपत्र भरणेबाबत

जीसीसी, जीसीसी-टीबीसी व जीसीसी-एसएसडी-सीटीसी परीक्षा ऑक्टो./नोव्हें.- २०२१ पूरग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांचे आवेदनपत्र भरणेबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC), शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) व शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-SSD-CTC) परीक्षेच्या नोंदणी शुल्कासह आवेदनपत्र भरणेस मुदतवाढ देणेबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी-२०२१ (लघुलेखन निकाल वाटपाबाबत.)

शासनमान्यता प्राप्त वाणिज्य टंकलेखन व लघुलेखन आणि संगणक टंकलेखन संस्थांच्या नूतनीकरणाबाबत

माहे ऑक्टोबर/नोव्हेंबर २०२१ मधील GCC,GCC-TBC AND GCC-SSD-CTC परीक्षांसाठी विद्यार्थ्यांची उपस्थिती क्षमापित करणेबाबत

अधिसूचना - शासकीय वाणिज्य टंकलेखन व लघुलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC) ऑक्टोबर - २०२१

अधिसूचना - शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) नोव्हेंबर - २०२१

अधिसूचना - शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-SSD-CTC) नोव्हेंबर /डिसेंबर - २०२१

जाहीर प्रकट - राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज, डेहराडून, प्रवेश पात्रता परीक्षा दिनांक ५ जून २०२१ करीता आवेदनपत्र स्विकारण्याच्या अंतिम मुदतीमध्ये बदल करण्यात आलेबाबत

विभागीय सेवा प्रवेशोत्तर परीक्षा २०२०-२०२१ पुढे ढकलण्यात येत असल्याबाबत

अधिसूचना - शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-SSD-CTC) मार्च - २०२१

अधिसूचना - शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) फेब्रुवारी / मार्च - २०२१

शासनमान्य प्राप्त शासकीय वाणिज्य टंकलेखन व लघुलेखन (GCC) आणि संगणक टंकलेखन (GCC-TBC) संस्थांच्या नूतनीकरणाबाबत

शासकीय वाणिज्य टंकलेखन संस्थेच्या स्थलांतराबाबत....

RIMC ENTRANCE EXAM: DEC 2020

राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज, डेहराडून, प्रवेश पात्रता परीक्षा दिनांक १ व २ डिसेंबर २०२० परीक्षेसाठी आवेदनपत्रासोबत लागणारे कागदपत्रांमध्ये दिलेल्या सूट बाबत....

RIMC ENTRANCE EXAM: JUNE 2020

सन २०२० - २१ व २०२१ - २२ करीता सनदी (बाह्य) लेखापरीक्षक यांची नियुक्ती करणेबाबतचे दरपत्रक मागविणेबाबत....

शासकीय वाणिज्य संस्था सुरु करणेबाबत

राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज, डेहराडून, प्रवेश पात्रता परीक्षा जून २०२० विध्यार्थ्यांच्या आवेदनपत्र स्विकारण्याच्या तारखांतील बदलाबाबत

Submission of RIMC Exam Application form June 2020

GCC ,GCC-TBC ,GCC-SSD-CTC परीक्षांच्या निकालाबाबत

कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे कोवीड-१९ या जागतिक महामारीच्या अनुषंगाने जानेवारी २०२० ते जून २०२० चे संगणक टायपिंग सत्र रद्द करणेबाबत

कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे कोवीड-१९ या जागतिक महामारीच्या अनुषंगाने जानेवारी २०२० ते जून २०२० चे टंकलेखन/लघुलेखन सत्र रद्द करणेबाबत

Postponing The TTC Exam April 2020

RIMC परीक्षा जून २०२० साठी आवेदनपत्र भरण्याची अंतिम तारीख ३१/०३/२०२० होती.सदरची आवेदनपत्र भरणेसाठी मुदत वाढ देणेबाबत.

RIMC परीक्षेची ०७/०४/२०२० रोजी होणारी मुलाखत पुढे ढकललेबाबत

राज्यात करोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी खबरदारी म्हणून सर्व शासनमान्य टंकलेखन व लघुलेखन संस्था ,महाराष्ट्र व गोवा राज्य यांना दि ३१/०३/२०२० पर्यंत सुट्टी जाहीर करणेबाबत

मॅन्युअल टंकलेखन बंद करून संगणक टंकलेखनाची मान्यता घेतलेल्या संस्थांनी संगणकाची शासनमान्यता पाहून लघुलेखन मान्यता प्रदान करणेबाबत

शासकीय वाणिज्य टंकलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै २०१९ निकाल वाटपाबाबत

शासनमान्यता प्राप्त वाणिज्य टंकलेखन व लघुलेखन आणि संगणक टंकलेखन संस्थांच्या नूतनीकरणाबाबत

शासकीय वाणिज्य टंकलेखन व लघुलेखन संस्था पुनर्जीवित करणेबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०२० परीक्षेच्या आवेदनपत्रावर आईचे नाव व वडिलांचे नाव याबाबतची चुकीची माहिती अपलोड केलेबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा व शासकीय संगणक टंकलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा आवेदनपत्रावर आईचे नाव व वडिलांचे नाव याबाबतची चुकीची माहिती अपलोड न करणेबाबत .

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC - TBC) जानेवारी २०२० निकाल

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा टंकलेखन व लघुलेखन सुधारित शिक्षासूची परिषदेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्धीबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा टंकलेखन व लघुलेखन सुधारित शिक्षासूची

परीक्षा परिषदेतील डी.टी.एड. अभिलेख कक्ष क्र.०२ वरील नवीन लोखंडी पत्रे बसविणेबाबत दरपत्रक मागविणेबाबत ...

सर्वर भाड्याने घेणे बाबत सन २०२० -२०२१ (एका वर्षासाठी)

कार्यालयाच्या लागणाऱ्या पिण्याच्या पाण्यासाठी (फिल्टर जार ) दरपत्रक मागविण्याबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०२० परीक्षा केंद्रात बदल झालेबाबत..

GCC JANUARY 2020 EXAMINATION MOTHER NAME 2 CHARACTERS OR LESS

GCC JANUARY 2020 EXAMINATION FATHER NAME 2 CHARACTERS OR LESS

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०२० परीक्षेच्या आवेदनपत्रावर आईचे नाव व वडिलांचे नाव याबाबतची चुकीची माहिती अपलोड केलेबाबत ......

नटबोल्ट दरपत्रक मागविणेबाबत

अधिसूचना - शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-SSD-CTC) जानेवारी २०२०

टंकलेखन ,लघुलेखन व संगणक टंकलेखन परीक्षासाठीच्या पूर्वअटीबाबत

शासनमान्यता प्राप्त GCC AND GCC TBC संस्थाच्या नूतनीकरणाबाबत

शासनमान्यता प्राप्त GCC AND GCC TBC संस्थाच्या नूतनीकरणाबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र

अधिसूचना - शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC TBC) जानेवारी २०२०

अधिसूचना -शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जानेवारी २०२०

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC) व शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) व(GCC-SSD-CTC) प्रमाणपत्रातील नावांमधील स्पेलींग दुरुस्ती व दुय्यम प्रमाणपत्राबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC - TBC) जुलै/ ऑगस्ट २०१९ उत्तरपत्रिका छायाप्रती मिळणेबाबत व गुणपडताळणी करणेबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC - TBC) जुलै/ ऑगस्ट २०१९

झेरॉक्स यंत्र मॉडेल क्र टोनर / cartage व इतर सुट्टे भाग साहित्य पुरवठा करणेबाबत दरपत्रक मागविण्याबाबत

माहे जानेवारी - २०१९ ते जून -२०१९ याब सत्रासाठी टंकलेखन / लघुलेखन परीक्षेसाठीच्या पूर्वअटीनुसार विद्यार्थ्यांचे प्रवेश देण्याबाबतची कार्यवाही न केलेबाबाबत.

झेरॉक्स यंत्र मॉडेल क्र.5335-5016 टोनर / कार्टेज व इतर सुटे भाग साहित्य पुरवठा करणेबाबत दरपत्रक मागविणेबाबत ....

GCC EXAM JULY 2019 RE-EXAM STUDENT LIST

GCC EXAM JULY 2019 RE-EXAM TIME TABLE

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC) जुलै २०१९ पुनर्परीक्षा घेणेबाबत

शासकीय संगणक टंकलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-SSD-CTC) जुलै / ऑगस्ट २०१९

शासकीय संगणक टंकलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-SSD-CTC) जुलै / ऑगस्ट २०१९ बाबत

जी सी सी परीक्षा जुलै २०१८ (एरर क्र ०६ ) पूर्वअट पूर्तता तात्काळ करणेबाबत

जी सी सी परीक्षा जुलै २०१८ (एरर क्र ०६ ) पूर्वअट list

राज्यातील शासनमान्य टंकलेखन व लघुलेखन वाणिज्य संस्थांमध्ये मॅन्युअल टंकलेखन अभ्यासक्रमबाबत

सन २०१९-२०२० या वित्तीय वर्षाकरिता परीक्षा परिषदेचे अंतर्गत लेखा परीक्षणासाठी नियुक्ती करणेसाठी दरपत्रक मागविण्याबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र(GCC) परीक्षा व शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र(GCC TBC) परीक्षा नाव दुरुस्ती व दुय्यम प्रमाणपत्रा बाबत

शासकीय संगणक टंकलेखन प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC-TBC) व (GCC-SSD-CTC) जुलै / ऑगस्ट २०१९ प्रवेशपत्राबाबत

सन २०१९- २०२० या वित्तीय वर्षाकरिता परीक्षा परिषदेचे अंतर्गत लेखा परीक्षणासाठी नियुक्ती करणेसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत

जीसीसी परीक्षा जानेवारी - २०१८ ( एरर क्र. ०६ ) पूर्वअट पूर्तता तात्काळ करणेबाबत....

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC- सुधारित शिक्षासूचीस आक्षेप/ हरकतींसाठी प्रसिद्धी

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC) शिक्षासूची

सन २०१९- २०२० या वित्तीय वर्षाकरिता परीक्षा परिषदेचे अंतर्गत लेखा परीक्षणासाठी नियुक्ती करणेसाठी दरपत्रक मागविणेबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै २०१९ संस्थेच्या बॅचलिस्टबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी - २०१९ लघुलेखन गैरमार्ग चौकशीचे वेळापत्रक

अधिसूचना -शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जुलै २०१९

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी - २०१९ टंकलेखन गैरमार्ग चौकशीचे वेळापत्रक

अधिसूचना -शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा (GCC - TBC) जुलै २०१९

स्पेशल स्किल इन कॉम्प्युटर टायपिंग फॉर इन्स्ट्रकटर अँण्ड स्टुडंट्स(GCC-SSD-CTC) Mobile Computing प्रश्नपत्रिका आराखडा प्रारूपावर आक्षेप / सूचना पाठविणेबाबत....

स्पेशल स्किल इन कॉम्प्युटर टायपिंग फॉर इन्स्ट्रकटर अँण्ड स्टुडंट्स(GCC-SSD-CTC) प्रश्नपत्रिका आराखडा प्रारूपावर आक्षेप / सूचना पाठविणेबाबत....

स्पेशल स्किल इन कॉम्प्युटर टायपिंग फॉर इन्स्ट्रकटर अँण्ड स्टुडंट्स प्रश्नपत्रिका प्रारूप आराखडा

प्राथमिक शिक्षण पदविका अभ्यासक्रम (D.El.Ed) अभ्यासक्रम-२०१६ नुसार प्रथम वर्ष विषयांचा प्रश्नपत्रिका आराखडा

परिपत्रक -प्राथमिक शिक्षकांच्या डी.टी.एड.गुणपत्रक व प्रमाणपत्र पडताळणी शुल्क वाढ.....

संगणक टायपिंग अब्यासक्रम राबविणाऱ्या शासनमान्य वाणिज्य संस्थांच्या मान्यतेचे ऑनलाईन नूतनीकरण आणि वाढीव संगणक सेटअप तपासणी अहवालाबाबत..............

संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) एप्रिल २०१६ निकाल

Copyright © 2022-23Logo 1 महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद .
Developed and Maintained by MAHARASHTRA STATE COUNCIL OF EXAMINATION.
All Rights Reserved.

Last Updated:05/04/2023