MAHARASHTRA STATE COUNCIL OF EXAMINATION PUNE

Diploma In Elementory Education Examination (D.El.Ed.) November - 2021 (Syllabus-2016)

News Update : डी.एल.एड. परीक्षा नोव्हेंबर - २०२१ गुणपडताळणी व छायांकित प्रत अर्जांचे ऑनलाईन पेमेंट करणेसाठी आपल्याला दिलेला UserName व Password टाकून Login करावे.