कॉम्पुटर टायपिंग Admission Form भरण्यासाठीची लिंक 23-May-2016 पर्यंत चालू राहील
 
Institute Code :
 
Password :
 
 

नवे काही

News & Updates

संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा(GCC-TBC) एप्रिल २०१६ निकाल

संगणक टायपिंग सांकेतांक प्रस्तावातील त्रुटीची लिंक (LINK) उपलब्धतेबाबत 16-May-2016

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जून २०१६, प्रीलिस्ट मध्ये ऑनलाईन दुरुस्ती करणेबाबत.

Answerkey of GCC-TBC Exam April 2016 (Medium wise and batch wise pdf files)

Manual टायपिंग व लघुलेखन परीक्षार्थ्यांच्या Batch list प्रतिज्ञापत्र शुद्धिपत्रक व इतर प्रपत्र जमा करण्याबाबत बदलेल्या तारखांबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जून २०१६ विलंब शुल्क डाऊनलोड करण्यास विलंब शुल्क भरण्यास मुदतवाढ

GCC -TBC परीक्षा एप्रिल २०१६ मदतकक्ष

GCC- TBC EXAMINATION APRIL– 2016 TIME-TABLE

अधिसूचना शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जून २०१६

जी.सी.सी-टी बी सी कोल्हापूर विभाग सहविचार सभा दि.२२-०३-२०१६ बाबत

संगणक टायपिंग सांकेतांक प्रस्तावातील त्रुटीची लिंक (LINK) उपलब्धतेबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र (GCC-TBC) परीक्षेच्या सहविचार सभेबाबत

जी सी.सी. परीक्षा डिसेंबर २०१५ गुणपडताळणी उत्तरपत्रिका छायांकित प्रत मिळण्याबाबतचा कृती ओघतक्ता

जी सी.सी. परीक्षा डिसेंबर २०१५ चा निकाल राखीव ठेवण्यात आलेले परीक्षा केंद्र व संस्था

डिसेंबर २०१५ उत्तरपत्रिका गैरमार्ग प्रकरणी परीक्षार्थींना कळविन्याबाबत पत्र व विवरण तक्ता

स्वयं घोषणा पत्र साठी येथे क्लिक करा

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जाने २०१६ परीक्षेच्या तारखांमधील बदलाबाबत

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा डेमो (Computer Typing Exam Demo )

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जाने २०१६ संबंधी कामकाज संदर्भात केंद्रसंचालक व केंद्रासमन्वयकांना(आय.टी टीचर) सर्वसाधारण सूचना

शासकीय संगणक टायपिंग प्रमाणपत्र परीक्षा जाने २०१६ (GCC-TBC -30 WPM) परीक्षार्थ्याना परीक्षेसंबंधी सर्वसाधारण माहिती व सूचना

अधिसूचना शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा डिसेंबर २०१५(GCC-TBC -30 WPM)

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा डिसेंबर २०१५(GCC-TBC -30 WPM)प्रश्नसंच निर्मिती कार्यशाळेसाठी प्रश्निकांची नवे पाठविण्याबाबत

संगणक टायपिंग अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी शासनमान्य टंकलेखन / लघुलेखन संस्थाना शासनमान्यता देणेबाबत दि. १७/१२/१५ द्वितीय मुदतवाढ (दुसर टप्पा )

संगणक टायपिंग अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी शासनमान्य टंकलेखन / लघुलेखन संस्थाना शासनमान्यता देणेबाबत दि. ०२/१२/२०१५ (दुसर टप्पा )

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा डिसेंबर २०१५ परीक्षा केंद्र बदलासंबंधी (परभणी जिल्हा )

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा डिसेंबर २०१५ परीक्षा केंद्र बदलासंबंधी (परभणी जिल्हा )

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा डिसेंबर २०१५ परीक्षा केंद्र बदलासंबंधी (मुंबई )

लघुलेखन अभ्यासक्रम व नियमावली सुधारणा समितीचा प्राथमिक अहवाल

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे बोधचिन्ह (लोगो ) वापरीत असल्याबाबत

शुद्धिपत्रक :-संगणक टायपिंग संस्थेत नियुक्ती करण्यात आलेल्या सर्व निदेशकांची माहिती पाठविणे व संगणक सेटअपच्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांना प्रवेश देनेबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा डिसेंबर २०१५ प्रि-लिस्ट मध्ये ऑनलाईन दुरुस्ती करणेबाबत

संगणक टंकलेखन प्रशिक्षणाच्या अभ्याक्रमात इस्क्रीप्ट कळफलकाचा समावेश करणेबाबत आणि युनिकोड प्रणीत मराठीला अभ्यासक्रमात महत्वाचे स्थान देनेबाबत

अधिसूचना शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा डिसे. २०१५

संगणक टायपिंग अभ्यासक्रमास विद्यार्थ्यांना प्रवेश देनेबाबत

शिक्षणाधिकारी माध्यमिक व शिक्षण उपसंचालक यांचेसाठी संगणक टायपिंग अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी शासनमान्य टंकलेखन / लघुलेखन संस्थाना शासनमान्यता देणेबाबत दि. ०२ जुलै २०१५

टंकलेखन लघुलेखन संस्थाना मान्यता देनेबाबत

शिक्षणाधिकारी माध्यमिक व शिक्षण उपसंचालक यांचेसाठी संगणक टायपिंग अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी शासनमान्य टंकलेखन / लघुलेखन संस्थाना शासनमान्यता देणेबाबत दि. २५ जून २०१५

संगणक टायपिंग अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी शासनमान्य टंकलेखन / लघुलेखन संस्थाना शासनमान्यता देणेबाबत दि. २५ जून २०१५

शिक्षणाधिकारी माध्यमिक व शिक्षण उपसंचालक यांचेसाठी संगणक टायपिंग अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी शासनमान्य टंकलेखन / लघुलेखन संस्थाना शासनमान्यता देणेबाबत दि. २० जून २०१५

संगणक टायपिंग अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी शासनमान्य टंकलेखन / लघुलेखन संस्थाना शासनमान्यता देणेबाबत दि. १६ जून २०१५

संगणक टायपिंग अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी संगणक सेटअप ची माहिती ऑन लाईन भरणे बाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जून २०१५ -प्रवेशपत्राबाबत सूचना

प्री लिस्ट बाबत सूचना शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जून २०१५