जी.सी.सी परीक्षा जून २०१५ पूर्व अट बाबतची माहिती दि.०७ जुलै २०१५ पर्यंत भरावी त्यानंतर सदर माहिती भरता येणार नाही
 
Institute Code :
 
Password :
 
 

नवे काही

News & Updates

शिक्षणाधिकारी माध्यमिक व शिक्षण उपसंचालक यांचेसाठी संगणक टायपिंग अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी शासनमान्य टंकलेखन / लघुलेखन संस्थाना शासनमान्यता देणेबाबत दि. ०२ जुलै २०१५

टंकलेखन लघुलेखन संस्थाना मान्यता देनेबाबत

शिक्षणाधिकारी माध्यमिक व शिक्षण उपसंचालक यांचेसाठी संगणक टायपिंग अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी शासनमान्य टंकलेखन / लघुलेखन संस्थाना शासनमान्यता देणेबाबत दि. २५ जून २०१५

संगणक टायपिंग अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी शासनमान्य टंकलेखन / लघुलेखन संस्थाना शासनमान्यता देणेबाबत दि. २५ जून २०१५

शिक्षणाधिकारी माध्यमिक व शिक्षण उपसंचालक यांचेसाठी संगणक टायपिंग अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी शासनमान्य टंकलेखन / लघुलेखन संस्थाना शासनमान्यता देणेबाबत दि. २० जून २०१५

संगणक टायपिंग अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी शासनमान्य टंकलेखन / लघुलेखन संस्थाना शासनमान्यता देणेबाबत दि. १६ जून २०१५

संगणक टायपिंग अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी संगणक सेटअप ची माहिती ऑन लाईन भरणे बाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जून २०१५ -प्रवेशपत्राबाबत सूचना

प्री लिस्ट बाबत सूचना शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जून २०१५

७वी शिष्यवृत्ती परीक्षा २०१५ प्रसिद्धीपत्रक व अंतिम उत्तरसूची

अंतिम संधी महत्वाचे Pre-Cond.DisQualified मुळे राखीव ठेवण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पूर्व अटीची माहिती परिषेदेच्या संकेतस्थळावर ऑनलाईन भारानेबाबत

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जून - २०१५ नवीन कोड क्रमांक प्राप्त संस्थांसाठी आवेदनपत्र भरण्याबाबत....

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जून - २०१५ नियमित आवेदनपत्रावर 'विलंब शुल्क' येत असल्याविषयी सूचना...

शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा जून - २०१५ आवेदनपत्र स्वीकृती कार्यक्रमातील बदलाबाबत सूचना...