महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद 
१७, आंबेडकर मार्ग, पुणे -४११००१
 Government Commercial Certificate Examination June 2015
टंकलेखन व लघुलेखन नवीन संस्थाना पासवर्ड मिळणे करिता परीक्षा परिषदेकडून आयुक्तांच्या सहीने सांकेतांक क्रं. मिळालेले पत्र mscehelp@gmail.com या इमेलवर scan करून पाठवावे
१) संस्थेने वाणिज्य शिक्षण संस्था माहिती प्रपत्र भरलेले असल्यास संस्थेला ऑनलाईन चलन व आवेदन पत्र उपलब्ध होईल .
२) संस्थेने वाणिज्य शिक्षण संस्था माहिती प्रपत्र भरलेले नसल्यास ऑनलाईन चलन व
आवेदन पत्र उपलब्ध होणार नाही म्हणून अशा संस्थांनी लॉगइन केल्यानंतर प्रपत्र प्रथम भरावे
   Login   
 
Institute Code :
 
Password :