महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद 
१७, आंबेडकर मार्ग, पुणे -४११००१
 Government Commercial Certificate Examination
जी सी सी परीक्षा मे २०१४ तील Cancelled(रद्द) झालेल्या विद्यार्थ्यांना जी सी सी परीक्षा नोव्हेंबर २०१४ चे आवेदन पत्र भरण्याच्या मुदतीबाबत
जर विद्यार्थ्याचा निकाल ४० Cancelled असेल तर ४० ची माहिती भरण्याची गरज नाही
   Login   
 
Institute Code :
 
Password :