महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद 
१७, आंबेडकर मार्ग, पुणे -४११००१
 Government Commercial Certificate Examination
 Online Application Form
टंकलेखन व लघुलेखन नवीन संस्थाना पासवर्ड मिळणे करिता परीक्षा परिषदेकडून आयुक्तांच्या सहीने सांकेतांक क्रं. मिळालेले पत्र mscehelp@gmail.com या इमेलवर scan करून पाठवावे
शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा ऑनलाईन आवेदनपत्र स्वीकृती कार्यक्रमातील बदलाबाबत
   Login   
 
Institute Code :
 
Password :