महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद 
१७, आंबेडकर मार्ग, पुणे -४११००१
 Government Commercial Certificate Examination June 2015
टंकलेखन व लघुलेखन नवीन संस्थाना पासवर्ड मिळणे करिता परीक्षा परिषदेकडून आयुक्तांच्या सहीने सांकेतांक क्रं. मिळालेले पत्र mscehelp@gmail.com या इमेलवर scan करून पाठवावे
   Login   
 
Institute Code :
 
Password :