FINAL Answerkey of GCC-TBC Exam March 2021 (Medium wise and batch wise pdf files)
 FINAL Answerkey of GCC-TBC 30 WPM Exam March 2021 (Medium wise and batch wise pdf files)
इंग्रजी ३० शब्द प्र.मि मराठी ३० शब्द प्र.मि. हिंदी ३० शब्द प्र.मि
BATCH- (101) BATCH- (1201) BATCH- (1201)
BATCH- (102) BATCH- (1202) BATCH- (1202)
BATCH- (103) BATCH- (1203) BATCH- (1203)
BATCH- (104) BATCH- (1204) BATCH- (1204)
BATCH- (105) BATCH- (1205) BATCH- (1205)
BATCH- (201) BATCH- (1301) BATCH- (1301)
BATCH- (202) BATCH- (1302) BATCH- (1302)
BATCH- (203) BATCH- (1303) BATCH- (1303)
BATCH- (204) BATCH- (1304) BATCH- (1304)
BATCH- (205) BATCH- (1305) BATCH- (1305)
BATCH- (301) BATCH- (1401) BATCH- (1401)
BATCH- (302) BATCH- (1402) BATCH- (1402)
BATCH- (303) BATCH- (1403) BATCH- (1403)
BATCH- (304) BATCH- (1404) BATCH- (1404)
BATCH- (305) BATCH- (1505) BATCH- (1405)
BATCH- (401) BATCH- (1501) BATCH- (1501)
BATCH- (402) BATCH- (1502) BATCH- (1502)
BATCH- (403) BATCH- (1503) BATCH- (1503)
BATCH- (404) BATCH- (1504) BATCH- (1504)
BATCH- (405) BATCH- (1505) BATCH- (1505)
BATCH- (501) BATCH- (1601) BATCH- (1601)
BATCH- (502) BATCH- (1602) BATCH- (1602)
BATCH- (503) BATCH- (1603) BATCH- (1603)
BATCH- (504) BATCH- (1604) BATCH- (1604)
BATCH- (505) BATCH- (1605) BATCH- (1605)
BATCH- (601) BATCH- (1701) BATCH- (1701)
BATCH- (602) BATCH- (1702) BATCH- (1702)
BATCH- (603) BATCH- (1703) BATCH- (1703)
BATCH- (604) BATCH- (1704) BATCH- (1704)
BATCH- (605) BATCH- (1705) BATCH- (1705)
BATCH- (701) BATCH- (1801) BATCH- (1801)
BATCH- (702) BATCH- (1802) BATCH- (1802)
BATCH- (703) BATCH- (1803) BATCH- (1803)
BATCH- (704) BATCH- (1804) BATCH- (1804)
BATCH- (705) BATCH- (1805) BATCH- (1805)
BATCH- (801) BATCH- (1901) BATCH- (1901)
BATCH- (802) BATCH- (1902) BATCH- (1902)
BATCH- (803) BATCH- (1903) BATCH- (1903)
BATCH- (804) BATCH- (1904) BATCH- (1904)
BATCH- (805) BATCH- (1905) BATCH- (1905)
BATCH- (901) BATCH- (2001) BATCH- (2001)
BATCH- (902) BATCH- (2002) BATCH- (2002)
BATCH- (903) BATCH- (2003) BATCH- (2003)
BATCH- (904) BATCH- (2004) BATCH- (2004)
BATCH- (905) BATCH- (2005) BATCH- (2005)
BATCH- (1001)
BATCH- (1002)
BATCH- (1003)
BATCH- (1004)
BATCH- (1005)
 FINAL Answerkey of GCC-TBC 40 WPM Exam March 2021 (Medium wise and batch wise pdf files)
इंग्रजी 40 शब्द प्र.मि मराठी 40 शब्द प्र.मि. हिंदी 40 शब्द प्र.मि
BATCH- (101) BATCH- (1201) BATCH- (1201)
BATCH- (102) BATCH- (1202) BATCH- (1202)
BATCH- (103) BATCH- (1203) BATCH- (1203)
BATCH- (104) BATCH- (1204) BATCH- (1204)
BATCH- (105) BATCH- (1205) BATCH- (1205)
BATCH- (201) BATCH- (1301) BATCH- (1301)
BATCH- (202) BATCH- (1302) BATCH- (1302)
BATCH- (203) BATCH- (1303) BATCH- (1303)
BATCH- (204) BATCH- (1304) BATCH- (1304)
BATCH- (205) BATCH- (1305) BATCH- (1305)
BATCH- (301) BATCH- (1401) BATCH- (1401)
BATCH- (302) BATCH- (1402) BATCH- (1002)
BATCH- (303) BATCH- (1403) BATCH- (1403)
BATCH- (304) BATCH- (1404) BATCH- (1404)
BATCH- (305) BATCH- (1405) BATCH- (1405)
BATCH- (401) BATCH- (1501) BATCH- (1501)
BATCH- (402) BATCH- (1502) BATCH- (1502)
BATCH- (403) BATCH- (1503) BATCH- (1503)
BATCH- (404) BATCH- (1504) BATCH- (1504)
BATCH- (405) BATCH- (1505) BATCH- (1505)
BATCH- (501) BATCH- (1601) BATCH- (1601)
BATCH- (502) BATCH- (1602) BATCH- (1602)
BATCH- (503) BATCH- (1603) BATCH- (1603)
BATCH- (504) BATCH- (1604) BATCH- (1604)
BATCH- (505) BATCH- (1605) BATCH- (1605)
BATCH- (601) BATCH- (1701) BATCH- (1701)
BATCH- (602) BATCH- (1702) BATCH- (1702)
BATCH- (603) BATCH- (1703) BATCH- (1703)
BATCH- (604) BATCH- (1704) BATCH- (1704)
BATCH- (605) BATCH- (1705) BATCH- (1705)
BATCH- (701) BATCH- (1801) BATCH- (1801)
BATCH- (702) BATCH- (1802) BATCH- (1802)
BATCH- (703) BATCH- (1803) BATCH- (1803)
BATCH- (704) BATCH- (1804) BATCH- (1804)
BATCH- (705) BATCH- (1805) BATCH- (1805)
BATCH- (801) BATCH- (1901) BATCH- (1901)
BATCH- (802) BATCH- (1902) BATCH- (1902)
BATCH- (803) BATCH- (1903) BATCH- (1903)
BATCH- (804) BATCH- (1904) BATCH- (1904)
BATCH- (805) BATCH- (1905) BATCH- (1905)
BATCH- (901) BATCH- (2001) BATCH- (2001)
BATCH- (902) BATCH- (2002) BATCH- (2002)
BATCH- (903) BATCH- (2003) BATCH- (2003)
BATCH- (904) BATCH- (2004) BATCH- (2004)
BATCH- (905) BATCH- (2005) BATCH- (2005)
BATCH- (1001)
BATCH- (1002)
BATCH- (1003)
BATCH- (1004)
BATCH- (1005)
 
प्रसिद्धीपत्रक बॅचनिहाय वास्तुनिष्ठ प्रश्नांची अंतिम उत्तरसूची