महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद 
१७, आंबेडकर मार्ग, पुणे -४११००१
D.T.Ed Examination
आवेदनपत्र भरताना जो युजर नेम व पासवर्ड वापरला होता तोच युजर नेम व पासवर्ड वापरून लॉगिन करा.
   Login   
 
Institute Code :
 
Password :